CÁC HẠNG MỤC

Trọng tâm của các hạng mục trong giải Stevie Awards Châu Á-Thái Bình Dương là đổi mới sáng tạo: đổi mới sáng tạo trong mọi hình thức, mọi khía cảnh của hoạt động kinh doanh. Chúng tôi tiếp nhận các hồ sơ đăng ký theo mã và nhóm các hạng mục như sau:

Website, Ứng dụng, Tác phẩm báo chí thường niên và các ấn phẩm khác, các sự kiện trực tiếp

Các hạng mục này ghi nhận những đổi mới sáng tạo dưới nhiều hình thức truyền thông bao gồm sản phẩm video, websites, phần mềm ứng dụng, tác phẩm báo chí thường niên hay các ấn phẩm khác liên quan đến kinh doanh và cả các sự kiện đang trực tiếp diễn ra.

Các hạng mục giải thưởng về quản trị

Các hạng mục này tôn vinh những đổi mới sáng tạo trong quản trị kinh doanh bao gồm giải thưởng cho đổi mới sáng tạo trong quản trị ở một số ngành.

Các hạng mục giải thưởng dành cho công ty/tổ chức

Các hạng mục này ghi nhận những đổi mới sáng tạo trong toàn doanh nghiệp, trên một số nhóm ngành.

Các hạng mục giải thưởng về truyền thông và quan hệ công chúng

Các hạng mục này tôn vinh đổi mới sáng tạo trong thực tiễn triển khai, quản lý và sử dụng công nghệ trong truyền thông.

Các hạng mục giải thưởng về dịch vụ khách hàng

Các hạng mục này ghi nhận đổi mới sáng tạo trong quản lý, lập kế hoạch, thực thi và ứng dụng công nghệ trong dịch vụ khách hàng.

Các hạng mục giải thưởng về quan đến nhân sự

Các hạng mục này ghi nhận đổi mới sáng tạo trong hoạt động quản lý, lập kế hoạch, thực thi và ứng dụng công nghệ trong quản trị nguồn nhân lực.

Các hạng mục giải thưởng về marketing

Các hạng mục tôn vinh đổi mới sáng tạo trong hoạt động lập kế hoạch và triển khai marketing.

Các hạng mục giải thưởng về sản phẩm mới và quản lý sản phẩm

Các hạng mục này ghi nhận đổi mới sáng tạo trong các sản phẩm và dịch vụ trong 12 ngành khác nhau.

Các hạng mục giải thưởng về công nghệ

Các hạng mục này ghi nhận những đổi mới sáng tạo trong phát triển, quản lý, lập kế hoạch và triển khai công nghệ.