Giải thưởng báo cáo hàng năm và các ấn phẩm lĩnh vực khác

 

Các hạng mục này ghi nhận những sáng tạo trong các ấn phẩm liên quan quan đến kinh doanh từ 1/7/2017. Hình thức sáng tạo có thể được xem xét bao gồm sáng tạo về thiết kế, định dạng, sản xuất, phân phối và/hoặc tính tương tác.
 
Các thông tin cần đăng ký online bao gồm:
Một bài giới thiệu dài tối đa 625 từ mô tả ấn phẩm và phương diện sáng tạo của ấn phẩm mà bạn ứng cử. Trong bài luận, mô tả nguồn gốc sáng tạo, được phát triển và thực hiện như thế nào và kết quả tính đến hiện tại.
Đối với ấn phẩm điện tử, theo dạng đính kèm hoặc dạng URL, bạn phải gửi bằng công cụ đính kèm/link upload của chương trình.
Bạn có thể chọn thêm cách liệt kê các sáng tạo và thành tựu công việc của bạn – danh sách của những thành viên và tổ chức đóng góp vào thành tựu đó.
 
F01. Giải thưởng cho sáng tạo trong báo cáo hàng năm
F02. Giải thưởng cho ấn phẩm của Chính phủ 
F03. Giải thưởng cho tài liệu Marketing hoặc bán hàng
F04. Giải thưởng cho sáng tạo và ấn phẩm nội bộ
F05. Giải thưởng sáng tạo trong các ấn phẩm của các tổ chức phi lợi nhuận/phi chính phủ 
F06. Giải thưởng sáng tạo trong ẩn phẩm của doanh nghiệp nhà nước 
F07. Giải thướng sáng tạo trong các ấn phẩm khác