Giải thưởng báo cáo hàng năm và các ấn phẩm lĩnh vực khác

 

Các hạng mục này ghi nhận những sáng tạo trong các ấn phẩm liên quan quan đến kinh doanh từ 1/7/2016. Hình thức sáng tạo có thể được xem xét bao gồm sáng tạo về thiết kế, định dạng, sản xuất, phân phối và/hoặc tính tương tác.
 
Các thông tin cần đăng ký online bao gồm:
Một bài giới thiệu dài tối đa 625 từ mô tả ấn phẩm và phương diện sáng tạo của ấn phẩm mà bạn ứng cử. Trong bài luận, mô tả nguồn gốc sáng tạo, được phát triển và thực hiện như thế nào và kết quả tính đến hiện tại.
Nếu có thể áp dụng, đối với ấn phẩm điện tử, theo dạng đính kèm hoặc dạng URL, bạn phải gửi bằng công cụ đính kèm/link upload của chương trình.
Bạn có thể chọn thêm cách liệt kê các sáng tạo và thành tựu công việc của bạn – danh sách của những thành viên và tổ chức đóng góp vào thành tựu đó.
 
Nếu bạn muốn đăng ký offline để ban giám khảo đánh giá, trước tiên bạn vẫn phải đăng ký online. Sau đó các bạn in bản đăng ký và gửi với một bản copy ấn phẩm hoặc loạt ấn phẩm tới: The Stevie Awards Asia, c/o Korea Commercial Film Makers Union, 7F. Korea Advertising Culture Center, 137 Olympic-ro 36-Gil, Songpra-Gu, Seoul 05510 Korea, Telephone +(82) 23443 8389
 
F01. Giải thưởng cho sáng tạo trong báo cáo hàng năm
F02. Giải thưởng cho ấn phẩm của Chính phủ (Hạng mục mới trong cuộc thi 2018)
F03. Giải thưởng cho tài liệu Marketing hoặc bán hàng
F04. Giải thưởng cho sáng tạo và ấn phẩm nội bộ
F05. Giải thưởng sáng tạo trong các ấn phẩm của các tổ chức phi lợi nhuận/phi chính phủ (Hạng mục mới trong cuộc thi 2018)
F06. Giải thưởng sáng tạo trong ẩn phẩm của doanh nghiệp nhà nước (Hạng mục mới trong cuộc thi 2018)
F07. Giải thướng sáng tạo trong các ấn phẩm khác