Các hạng mục về phần mềm ứng dụng

Các hạng mục này ghi nhận những sáng tạo trong các ứng dụng phần mềm phát hành từ 1/7/2017. 

Hình thức sáng tạo có thể được xem xét bao gồm sáng tạo về thiết kế, định dạng, sản xuất, phân phối và/hoặc tính tương tác.
 
Các thông tin cần đăng ký online bao gồm:
Một bài giới thiệu tối đa 625 từ mô tả ứng dụng và phương diện sáng tạo của ứng dụng đề cử.
Đối với ứng dụng, có một video giới thiệu trong vòng 3 phút. Bạn phải gửi đính kèm video thông qua công cụ đính kèm/upload của ban tổ chức.
Bạn có thể chọn thêm cách liệt kê các sáng tạo và thành tựu trong ứng dụng của bạn - danh sách của những thành viên và tổ chức đóng góp vào thành tựu đó. 
 
F55. Giải thưởng sáng tạo trong ứng dụng về thông tin kinh doanh
F56. Giải thưởng sáng tạo trong phần mềm tiện ích phục vụ kinh doanh
F57. Giải thưởng sáng tạo trong phần mềm giáo dục, đào tạo
F58. Giải thưởng sáng tạo trong ứng dụng giải trí
F59. Giải thưởng sáng tạo trong ứng dụng thông tin chung hoặc thông tin báo chí
F60. Giải thưởng cho ứng dụng sáng tạo về tiện ích chung
F61. Giải thưởng cho ứng dụng sáng tạo về mua sắm hoặc thương mại điện tử
F62. Giải thưởng cho ứng dụng xã hội