Các hạng mục về truyền thông doanh nghiệp, quan hệ đầu tư và quan hệ công chúng

Các hạng mục này ghi nhận những sáng tạo trong truyền thông doanh nghiệp, quan hệ đầu tư, quan hệ công chúng tính từ 1/7/2017.

Các thông tin cần đăng ký online bao gồm:

Một bài giới thiệu không quá 625 từ mô tả những thành tựu để ứng cử tính từ 1/7/2017.

Tùy chọn (nhưng khuyến khích cao) gửi kèm một bộ các files, các mẫu và địa chỉ web bạn có thể upload vào server của ban tổ chức để hỗ trợ đăng ký và cung cấp thêm thông tin cho ban giám khảo.
 
C03, C10, and C11 Sponsored by 
 
C01. Giải thưởng cho sáng tạo trong quan hệ cộng đồng và dịch vụ quan hệ công chúng
C02. Giải thưởng cho sáng tạo trong quan hệ đầu tư
C03. Giải thưởng cho sáng tạo trong quan hệ báo chí
C04. Giải thưởng cho sáng tạo trong truyền thông công cộng
C05. Giải thưởng cho sáng tạo trong sử dụng các nhân vật nổi tiếng hoặc những người của công chúng
C06. Giải thưởng cho sáng tạo trong sử dụng sự kiện
C07. Giải thưởng cho sáng tạo trong sử dụng mạng xã hội
C08. Giải thưởng cho sáng tạo trong sử dụng video
C09. Giải thưởng cho sáng tạo trong sử dụng phát thanh
C10. Giải thưởng cho đơn vị quan hệ công chúng sáng tạo nhất trong năm
Đề cử của bạn phải phải trích dẫn đổi mới sáng tạo tính từ 1/7/2017 trong ít nhất 3 hạng mục: Đơn vị quản lý hoặc kiến tạo, sự kiện, quan hệ đầu tư, quan hệ báo chí, mạng xã hội, video, sử dụng những người nổi tiếng hoặc những nhân vật của công chúng và truyền thông phát thanh.
C11. Giải thưởng trao tặng cho nhóm truyền thông sáng tạo nhất trong năm
Đề cử của bạn phải trích dẫn đổi mới sáng tạo tính từ 1/7/2017 trong ít nhất 3 hạng mục: Ban hoặc nhóm quản lý hay kiến tạo, sự kiện, quan hệ đầu tư, quan hệ báo chí, mạng xã hội, video, sử dụng những người nổi tiếng hoặc những nhân vật của công chúng và truyền thông phát thanh. 
C12. Giải thưởng cho chuyên gia truyền thông sáng tạo nhất năm
Đề cử của bạn phải trích dẫn đổi mới sáng tạo kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2017 trong ít nhất một (1) các lĩnh vực sau: Sự kiện, Quan hệ Nhà đầu tư, Quan hệ Truyền thông, Mạng xã hội, Video, Sử dụng Người nổi tiếng hoặc nhân vật của công chúng, và Truyền thông viral/truyền miệng.