TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

Các giám khảo sẽ được cung cấp các tiêu chí đánh giá để chấm điểm các hồ sơ

  1. Chấm điểm chất lượng các đổi mới sáng tạo được mô tả trong đề cử.
    Thang điểm từ 1-10 với 1 là thấp nhất và 10 là cao nhất.
  2. Chấm điểm sự hữu dụng của các tài liệu đi kèm hồ sơ để giúp bạn hiểu hơn về đề cử (Chọn 0 nếu không có tài liệu đi kèm nào). Chấm điểm từ 0-2 với 0 là thấp nhất và 2 là cao nhất.

Các ứng viên đoạt giải Vàng, Bạc, Đồng sẽ được xác định căn cứ trên điểm trung bình cộng của các giám khảo.