Các hạng mục liên quan đến nhân sự

Các hạng mục này ghi nhận những đổi mới trong quản lý và thực hiện hoạt động nhân sự tính từ 1/7/2017
Các thông tin cần đăng ký online bao gồm:
Một bài giới thiệu không quá 625 từ mô tả những thành tựu để ứng cử tính từ 1/7/2017.
Tùy chọn (nhưng khuyến khích cao) gửi kèm một bộ các files, các mẫu và địa chỉ web bạn có thể upload vào server của ban tổ chức để hỗ trợ đăng ký và cung cấp thêm thông tin cho ban giám khảo.
 
L01. Giải thưởng cho sáng tạo trong ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản trị nhân sự
a. Các ngành liên quan đến công nghệ thông tin: ghi nhận thành tích trong lĩnh vực internet/truyền thông, phần cứng máy tính, phần mềm, dịch vụ tin học…
b. Các ngành liên quan đến dịch vụ tài chính: ghi nhận những thành tích về kế toán, ngân hàng, dịch vụ tài chính, bảo hiểm…
c. Các ngành dịch vụ khác: ghi nhận các thành tựu ở tất cả các ngành dịch vụ trừ dịch vụ tài chính.
d. Các ngành liên quan đến viễn thông: ghi nhận những thành tựu trong tất cả các ngành liên quan đến viễn thông.
e. Chính phủ: ghi nhận những thành tựu trong bất kỳ cơ quan chính phủ nào. 
f. Phi lợi nhuận: ghi nhận những thành tựu trong các tổ chức phi lợi nhuận và phi chính phủ. 
g. Doanh nghiệp nhà nước: ghi nhận thành tựu trong các công ty do nhà nước nắm giữ toàn bộ hay một phần vốn và do cơ quan nhà nước điều hành. 
h. Tất cả các ngành khác: ghi nhận thành tựu trong tất cả các ngành trừ những ngành dịch vụ nêu trong các hạng mục về quản trị nhân sự ở trên.
 
L02. Giải thưởng cho đổi mới sáng tạo trong quản lý, lập kế hoạch và thực hiện về quản trị nhân sự
a. Các ngành liên quan đến tin học: ghi nhận thành tích trong lĩnh vực internet/truyền thông, phần cứng máy tính, phần mềm, dịch vụ tin học…
b. Các ngành liên quan đến dịch vụ tài chính: ghi nhận những thành tích về kế toán, ngân hàng, dịch vụ tài chính, bảo hiểm…
c. Các ngành dịch vụ khác: ghi nhận các thành tựu ở tất cả các ngành dịch vụ trừ dịch vụ tài chính.
d. Các ngành liên quan đến viễn thông: ghi nhận những thành tựu trong tất cả các ngành liên quan đến viễn thông.
e. Chính phủ: ghi nhận những thành tựu trong bất kỳ cơ quan chính phủ nào. 
f. Phi lợi nhuận: ghi nhận những thành tựu trong các tổ chức phi lợi nhuận và phi chính phủ. 
g. Doanh nghiệp nhà nước: ghi nhận thành tựu trong các công ty do nhà nước nắm giữ toàn bộ hay một phần vốn và do cơ quan nhà nước điều hành. 
h. Tất cả các ngành khác: ghi nhận thành tựu trong tất cả các ngành trừ những ngành dịch vụ nêu trong các hạng mục về quản trị nhân sự ở trên.