Các hạng mục về công nghệ

Các hạng mục này ghi nhận những đổi mới sáng tạo tronag quản lý và triển khai công nghệ thông tin tính từ ngày 1/7/2017.

Các thông tin cần đăng ký online bao gồm:
Một bài viết dài không quá 625 từ mô tả những thành tựu đổi mới sáng tạo tính từ ngày 1/7/2017.
Tùy chọn (nhưng khuyến khích cao) gửi kèm các file và web có thể upload lên trang web của ban tổ chức để cung cấp thêm thông tin cho ban giám khảo.
 
N01. Giải thƣởng cho đổi mới sáng tạo trong phát triển công nghệ
a. Công nghệ thông tin: ghi nhận những thành tích trong internet/truyền thông, phần cứng, phần mềm máy tính, dịch vụ IT…
b. Các ngành liên quan đến dịch vụ tài chính: ghi nhận những thành tích về kế toán, ngân hàng, dịch vụ tài chính, bảo hiểm…
c. Các ngành dịch vụ khác: ghi nhận các thành tựu ở tất cả các ngành dịch vụ trừ dịch vụ tài chính.
d. Các ngành liên quan đến viễn thông: ghi nhận những thành tựu trong tất cả các ngành liên quan đến viễn thông.
e. Chính phủ: ghi nhận những thành tựu trong bất kỳ cơ quan chính phủ nào.
f. Phi lợi nhuận: ghi nhận những thành tựu trong các tổ chức phi lợi nhuận và phi chính phủ. 
g. Doanh nghiệp nhà nƣớc: ghi nhận thành tựu trong các công ty do nhà nước nắm giữ toàn bộ hay một phần vốn và do cơ quan nhà nước điều hành. 
h. Tất cả các ngành khác: ghi nhận thành tựu trong tất cả các ngành trừ những ngành nêu trong các hạng mục ở trên.
 
N02. Giải thƣởng cho đổi mới sáng tạo trong quản lý, lập kế hoạch, triển khai công nghệ
a. Công nghệ thông tin: ghi nhận những thành tích trong internet/truyền thông, phần cứng, phần mềm máy tính, dịch vụ IT…
b. Các ngành liên quan đến dịch vụ tài chính: ghi nhận những thành tích về kế toán, ngân hàng, dịch vụ tài chính, bảo hiểm…
c. Các ngành dịch vụ khác: ghi nhận các thành tựu ở tất cả các ngành dịch vụ trừ dịch vụ tài chính.
d. Các ngành liên quan đến viễn thông: ghi nhận những thành tựu trong tất cả các ngành liên quan đến viễn thông.
e. Chính phủ: ghi nhận những thành tựu trong bất kỳ cơ quan chính phủ nào. 
f. Phi lợi nhuận: ghi nhận những thành tựu trong các tổ chức phi lợi nhuận và phi chính phủ. 
g. Doanh nghiệp nhà nƣớc: ghi nhận thành tựu trong các công ty do nhà nước nắm giữ toàn bộ hay một phần vốn và do cơ quan nhà nước điều hành. 
h. Tất cả các ngành khác: ghi nhận thành tựu trong tất cả các ngành trừ những ngành nêu trong các hạng mục ở trên.