Các hạng mục về marketing

Các hạng mục này ghi nhận những đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực marketing tính từ 1/7/2017.

Các thông tin cần đăng ký online bao gồm:
Một bài viết không quá 625 từ mô tả những đổi mới sáng tạo kể từ 1/7/2017.
Tùy chọn (nhưng khuyến khích cao) gửi kèm cá files, mẫu vật, và trang web có thể upload lên server của ban tổ chức để cung cấp thêm thông tin cho ban giám khảo đánh giá.
 
E01. Giải thưởng cho đổi mới sáng tạo trong phát triển thương hiệu
E02. Giải thưởng cho đổi mới sáng tạo trong thay đổi/làm mới thương hiệu
E03. Giải thưởng cho đổi mới sáng tạo trong thương hiệu giải trí
E04. Giải thưởng cho đổi mới sáng tạo trong marketing nội dung/biên tập thương hiệu
E05. Giải thưởng cho đổi mới sáng tạo trong marketing truyền thông chéo
E06. Giải thưởng cho đổi mới sáng tạo trong lập kế hoạch và quản trị truyền thông thu phí
E07. Giải thưởng cho đổi mới sáng tạo trong định vị sản phẩm
E08. Giải thưởng cho đổi mới trong tài trợ
E09. Giải thưởng cho đổi mới sáng tạo trong marketing trên mạng xã hội
E10. Công ty quảng cáo/marketing sáng tạo nhất trong năm: Đề cử của bạn phải phải trích dẫn đổi mới sáng tạo tính từ 1/7/2017 trong ít nhất 3 hạng mục: Đơn vị quản lý hoặc kiến tạo, sự kiện, xây dựng thương hiệu, thương hiệu giải trí, marketing nội dung, marketing truyền thông chéo, lập kế hoạch truyền thông, định vị sản phẩm, marketing trên mạng xã hội và tài trợ.
E11. Đội ngũ quảng cáo/marketing sáng tạo nhất năm: đề cử của bạn phải phải trích dẫn đổi mới sáng tạo tính từ 1/7/2017 trong ít nhất 3 hạng mục: Đơn vị quản lý hoặc kiến tạo, sự kiện, xây dựng thương hiệu, thương hiệu giải trí, marketing nội dung, marketing truyền thông chéo, lập kế hoạch truyền thông, định vị sản phẩm, marketing trên mạng xã hội và tài trợ.
E12. Chuyên gia quảng cáo/marketing sáng tạo nhất năm: đề cử của bạn phải phải trích dẫn đổi mới sáng tạo tính từ 1/7/2017 trong ít nhất 1 hạng mục: Đơn vị quản lý hoặc kiến tạo, sự kiện, xây dựng thương hiệu, thương hiệu giải trí, marketing nội dung, marketing truyền thông chéo, lập kế hoạch truyền thông, định vị sản phẩm, marketing trên mạng xã hội và tài trợ.