Các hạng mục về website

Các hạng mục này ghi nhận những đổi mới sáng tạo về websites và blogs tính từ 1/7/2017. Các hình thức đổi mới sáng tạo có thể là thiết kế, nội dụng, sử dụng truyền thông hoặc tính tương tác.

Các thông tin cần đăng ký online bao gồm:
a. Một bài giới thiệu không quá 625 từ mô tả website hoặc blog và khía cạnh đổi mới sáng tạo mà bạn ứng cử.
b. Đường link tới website bạn attach theo công cụ upload của ban tổ chức. Nếu trang web chưa được công bố đại chúng (VD có password), bạn upload một video tối đa 3 phút mô tả các tính năng của trang web.
c. Tùy chọn, bạnh có thể liệt kê các yếu tố sáng tạo của trang web và danh sách những người, tổ chức đóng góp vào những thành tựu đó.

Q05. Giải thƣởng cho website về thông tin kinh doanh hoặc ứng dụng phục vụ kinh doanh
Q06. Giải thƣởng cho website tập thể
Q07. Giải thƣởng cho website về giáo dục và đào tạo
Q08. Giải thƣởng cho website về giải trí
Q09. Giải thƣởng cho website thông tin tổng hợp
Q10. Giải thƣởng cho website của chính phủ
Q11. Giải thƣởng cho website tin tức
Q12. Giải thƣởng cho website của tổ chức phi lợi nhuận/phi chính phủ 
Q13. Giải thƣởng cho website mua sắm/thƣơng mại điện tử
Q14. Giải thƣởng cho website mạng xã hội.