Các hạng mục cho Công ty/tổ chức

Các hạng mục này ghi nhận những đổi mới sáng tạo tập thể tính từ 1/7/2017.

Các thông tin cần đăng ký online bao gồm:
Một đoạn giới thiệu không quá 625 từ mô tả những thành tựu đề cử tính từ 1/7/2017. Mô tả những thành tựu đổi mới sáng tạo trong ít nhất 3 phần: quản lý tổ chức, trách nhiệm xã hội tập thể, quản lý tài chính, truyền thông tập thể, dịch vụ khách hàng, phát triển nguồn nhân lực, công nghệ thông tin, marketing, thiết kế và phát triển sản phẩm và nghiên cứu phát triển (R&D).
Tùy chọn (nhưng được khuyến khích cao) gửi kèm danh sách các files và trang web bạn có thể upload vào server của chương trình để thêm thông tin cho ban giám khảo.
 
B01. Giải thưởng cho sáng tạo xuất sắc trong các sản phẩm kinh doanh/dịch vụ
(Bao gồm quảng cáo, các dịch vụ kinh doanh, pháp lý, marketing, sản phẩm văn phòng (không bao gồm công nghệ) và quan hệ công chúng)
Tổ chức có dưới 100 nhân viên
Tổ chức có 100 nhân viên trở lên
B02. Giải thưởng cho sáng tạo xuất sắc trong sản phẩm/dịch vụ tiêu dùng
(Bao gồm hàng hóa tiêu dùng lâu bền và hàng hóa ngắn hạn, dịch vụ tiêu dùng, thực phẩm và đồ uống, dịch vụ lưu trú giải trí, truyền thông giải trí, bất động sản, bán lẻ, vận tải và tiện ích)
Tổ chức có dưới 100 nhân viên
Tổ chức có 100 nhân viên trở lên
B03. Giải thưởng cho sáng tạo xuất sắc trong các lĩnh vực liên quan đến tài chính
(Bao gồm kế toán, ngân hàng, dịch vụ tài chính, bảo hiểm)
Tổ chức có dưới 100 nhân viên
Tổ chức có 100 nhân viên trở lên 
B04. Giải thưởng cho sáng tạo xuất sắc trong các lĩnh vực liên quan đến y tế
(Bao gồm các sản phẩm về y tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dược)
Tổ chức có dưới 100 nhân viên
Tổ chức có 100 nhân viên trở lên
B05. Giải thưởng cho sáng tạo xuất sắc trong các lĩnh vực công nghiệp chế tạo
(Bao gồm thiết bị không gian và quân sự, thiết bị tự động hóa và vận tải, hóa chất, năng lượng và kim loại, khai khoáng)
Tổ chức có dưới 100 nhân viên
Tổ chức có 100 nhân viên trở lên
B06. Giải thưởng cho sáng tạo xuất sắc trong chính phủ 
Tổ chức có dưới 100 nhân viên
Tổ chức có 100 nhân viên trở lên
B07. Giải thưởng cho sáng tạo xuất sắc trong các tổ chức phi lợi nhuận/phi chính phủ 
Tổ chức có dưới 100 nhân viên
Tổ chức có 100 nhân viên trở lên
B08. Giải thưởng cho sáng tạo xuất sắc trong các công ty nhà nước 
(Các đơn vị do nhà nước nắm giữ toàn bộ hoặc một phần vốn và do cơ quan nhà nước điều hành)
Tổ chức có dưới 100 nhân viên
Tổ chức có 100 nhân viên trở lên
B09. Giải thưởng cho sáng tạo xuất sắc về công nghệ
(Bao gồm phần cứng máy tính, dịch vụ máy tính, phần mềm, điện tử, internet/truyền thông mới, viễn thông)
Tổ chức có dưới 100 nhân viên
Tổ chức có 100 nhân viên trở lên

B10. Công ty startup đổi mới sáng tạo của năm (nhóm hạng mục mới năm 2019)

Các hạng mục này dành cho những công ty bắt đầu đi vào hoạt động từ 1/7/2016. Đề cử cho các hạng mục này được miễn phí nộp hồ sơ. Các bạn hãy gửi đề cử thuộc nhóm hạng mục này cho công ty bắt đầu hoạt động kể từ 1/7/2016. Các đề cử với công ty thành lập trước mốc thời gian này không được công nhận.

  1. Các ngành sản phẩm kinh doanh
  2. Các ngành dịch vụ kinh doanh
  3. Các ngành sản phẩm tiêu dùng
  4. Các ngành dịch vụ tiêu dùng

B11. Công ty startup công nghệ đổi mới sáng tạo của năm (nhóm hạng mục mới năm 2019)

Các hạng mục này dành cho những công ty bắt đầu đi vào hoạt động từ 1/7/2016. Đề cử cho các hạng mục này được miễn phí nộp hồ sơ. Các bạn hãy gửi đề cử thuộc nhóm hạng mục này cho công ty bắt đầu hoạt động kể từ 1/7/2016. Các đề cử với công ty thành lập trước mốc thời gian này không được công nhận.

  1. Phần cứng/thiết bị ngoại vi
  2. Dịch vụ
  3. Phần mềm