Các hạng mục về quản trị

Các hạng mục này ghi nhận những đổi mới sáng tạo trong hoạt động quản trị tổ chức tính từ 1/7/2017.

Các thông tin cần đăng ký online bao gồm:
Một bài giới thiệu không quá 625 từ mô tả những thành tích của ban quản lý/điều hành tính từ 1/7.2017. Mô tả những đổi mới sáng tạo trong ít nhất 3 phần: quản lý tổ chức, lãnh đạo, phát triển nguồn nhân lực, quan hệ đầu tư, phát triển kỹ năng lãnh đạo, và việc quảng bá những thực tiển đổi mới.
Tùy chọn (nhưng được khuyến cáo cao) gửi kèm một bộ các file và đĩa chỉ web bạn có thể upload vào server của ban tổ chức để cung cấp thêm thông tin cho ban giám khảo đánh giá.
 
A01. Giải thưởng dành cho đổi mới sáng tạo trong quản lý các ngành về sản xuất và dịch vụ
(Bao gồm quảng cáo, dịch vụ kinh doanh, pháp lý, marketing, sản phẩm văn phòng (trừ công nghệ) và quan hệ công chúng)
a. Tổ chức có dưới 100 nhân viên
b. Tổ chức có 100 nhân viên trở lên
 
A02. Giải thưởng cho đổi mới sáng tạo xuất sắc quản lý sản xuất sản phẩm/dịch vụ tiêu dùng
(Bao gồm hàng hóa tiêu dùng lâu bền và hàng hóa ngăn hạn, dịch vụ tiêu dùng, thực phẩm và đồ uống, dịch vụ lưu trú giải trí, truyền thông giải trí, bất động sản, bán lẻ, vận tải và tiện ích)
a. Tổ chức có dưới 100 nhân viên
b. Tổ chức có 100 nhân viên trở lên
 
A03. Giải thưởng cho đổi mới sáng tạo trong quản lý các ngành liên quan đến tài chính
(Bao gồm kế toán, ngân hàng, dịch vụ tài chính, bảo hiểm)
a. Tổ chức có dưới 100 nhân viên
b. Tổ chức có 100 nhân viên trở lên
 
A04. Giải thưởng cho đổi mới trong quản lý các ngành về y tế
(Bao gồm các sản phẩm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, và dược)
a. Tổ chức có dưới 100 nhân viên
b. Tổ chức có 100 nhân viên trở lên
 
A05. Giải thưởng cho đổi mới trong quản lý các ngành sản xuất
(Bao gồm thiết bị không gian và quân sự, thiết bị tự động hóa và vận tải, hóa chất, năng lượng và kim loại, khai khoáng)
a. Tổ chức có dưới 100 nhân viên
b. Tổ chức có 100 nhân viên trở lên
 
A06. Giải thưởng cho đổi mới trong quản lý nhà nước 
a. Tổ chức có dưới 100 nhân viên
b. Tổ chức có 100 nhân viên trở lên
 
A07. Giải thưởng cho đổi mới trong quản lý các tổ chức phi lợi nhuận/phi chính phủ 
a. Tổ chức có dưới 100 nhân viên
b. Tổ chức có 100 nhân viên trở lên
 
A08. Giải thưởng cho đổi mới trong quản lý doanh nghiệp nhà nước 
(Các đơn vị do nhà nước nắm giữ toàn bộ hoặc một phần vốn và do cơ quan nhà nước điều hành)
a. Tổ chức có dưới 100 nhân viên
b. Tổ chức có 100 nhân viên trở lên
 
A09. Giải thưởng cho đổi mới quản lý về công nghệ
(Bao gồm phần cứng máy tính, dịch vụ máy tính, phần mềm, điện tử, internet/truyền thông mới, viễn thông)
a. Tổ chức có dưới 100 nhân viên
b. Tổ chức có 100 nhân viên trở lên