Menu

หมวดหมู่รางวัลการบริหารงานยอดเยี่ยม

หมวดหมู่เหล่านี้เป็นหมวดหมู่ที่ดีเยี่ยมในการบริหารจัดการ ที่ดำเนินการตั้งแต่ 1 กรกฎาคม  2017

ข้อมูลที่จะส่งทางออนไลน์สำหรับรายการต่างๆ ในหมวดหมู่เหล่านี้ประกอบด้วย

ก. เรียงความความยาวไม่เกิน 625 คำซึ่งอธิบายถึงความสำเร็จของผู้บริหาร หรือทีมงานบริหารที่ได้รับการเสนอชื่อโดยดำเนินการบริหารตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม  2017 โดยเนื้อหาจะต้องประกอบไปด้วยอย่างน้อย 3 หัวข้อ จากรายชื่อหัวข้อดังนี้ การบริหารจัดการองค์กร, ความเป็นผู้นำของคณะบริหาร, การสร้างแบรนด์ผู้นำ, แผนการดำเนินธุรกิจ, การจัดการด้านการเงิน, การจัดการและการเติบโตทางการตลาด, การจัดจ้างและการบริหารบุคลากรในองค์กร, ความสัมพันธ์ด้านผู้ค้าและผู้ลงทุน, การพัฒนาด้านความเป็นผู้นำ, กิจกรรมด้านการสื่อสารการตลาด

ข. การรวบรวมไฟล์และที่อยู่เว็บที่สนับสนุนซึ่งคุณสามารถอัพโหลดมาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของเราเพื่อให้สนับสนุนรายการของคุณและให้ข้อมูลเบื้องหลังเพิ่มเติมกับผู้ตัดสิน (เป็นทางเลือกที่แนะนำให้ทำอย่างยิ่ง)

 

A01. รางวัลการบริหารงานยอดเยี่ยมธุรกิจการผลิตและอุตสาหกรรมการบริการ

(รวมถึงองค์กรด้านการโฆษณา, ธุรกิจการบริการ, กฏหมาย, การตลาด, อุปกรณ์ออฟฟิศ(ไม่รวมผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยี), งานประชาสัมพันธ์)

ก. องค์กรที่มีพนักงานไม่เกิน 100 คน

ข. องค์กรที่มีพนักงาน 100 คน หรือมากกว่า
 

A02. รางวัลการบริหารงานยอดเยี่ยมธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมการบริการ

(รวมถึงองค์กรสินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทน และสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป, องค์กรด้านการบริการลูกค้าสัมพันธ์, อาหาร และเครื่องดื่ม, โรงยาบาลและการเดินทางเพื่อพักผ่อน, สื่อและงานด้านบันเทิง, เรียลเอสเตท, จำหน่ายสินค้าปลีก, การขนส่ง, สาธารณูประโภควัสดุก่อสร้าง)

ก. องค์กรที่มีพนักงานไม่เกิน 100 คน

ข. องค์กรที่มีพนักงาน 100 คน หรือมากกว่า
 

A03. รางวัลการบริหารงานยอดเยี่ยมธุรกิจด้านการเงิน

(รวมถึงองค์กรด้านการบัญชี, ธนาคาร, สถาบันทางการเงิน, และประกันภัย)

ก. องค์กรที่มีพนักงานไม่เกิน 100 คน

ข. องค์กรที่มีพนักงาน 100 คน หรือมากกว่า
 

A04. รางวัลการบริหารงานยอดเยี่ยมธุรกิจด้านการดูแลรักษาสุขภาพ

(รวมถึงองค์กรผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ, การบริการและผลิตภัณฑ์ยา)

ก. องค์กรที่มีพนักงานไม่เกิน 100 คน

ข. องค์กรที่มีพนักงาน 100 คน หรือมากกว่า
 

A05. รางวัลการบริหารงานยอดเยี่ยมธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม

(รวมถึงองค์กรอุตสาหกรรมด้านการบินอวกาศและการป้องกัน, อุตสาหกรรมยานยนตร์ และชิ้นส่วน, เคมีภัณฑ์, การก่อสร้าง, พลังงาน, เหล็ก และเหมืองแร่)

ก. องค์กรที่มีพนักงานไม่เกิน 100 คน

ข. องค์กรที่มีพนักงาน 100 คน หรือมากกว่า
 

A06. รางวัลสำหรับนวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการในรัฐบาล​

ก. องค์กรที่มีพนักงานไม่เกิน 100 คน

ข. องค์กรที่มีพนักงาน 100 คน หรือมากกว่า
 

A07. รางวัลสำหรับนวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการในองค์กรไม่แสวงหารายได้หรือองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์​

ก. องค์กรที่มีพนักงานไม่เกิน 100 คน

ข. องค์กรที่มีพนักงาน 100 คน หรือมากกว่า

 

A08. รางวัลสำหรับนวัตกรรมการจัดการในองค์กรรัฐวิสาหกิจ​

(เป็นธุรกิจที่รัฐเป็นผู้ดำเนินการจัดการและดำเนินการแต่เพียงผู้เดียวหรือพียงบางส่วน)

ก. องค์กรที่มีพนักงานไม่เกิน 100 คน

ข. องค์กรที่มีพนักงาน 100 คน หรือมากกว่า

 

A09. รางวัลการบริหารงานยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

(รวมถึงองค์กรอุตสาหกรรมด้านคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์, คอมพิวเตอร์เซอร์วิส, คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์, อิเล็คโทรนิค, อินเตอร์เน็ต/สื่อใหม่, งานด้านการสื่อสารโทรคมนาคม)

ก. องค์กรที่มีพนักงานไม่เกิน 100 คน

ข. องค์กรที่มีพนักงาน 100 คน หรือมากกว่า

Subscribe to RSS - หมวดหมู่รางวัลการบริหารงานยอดเยี่ยม