Menu

หมวดหมู่

ในส่วนของหมวดหมู่การแข่งขันรางวัล Stevie Awards เอเชียแปซิฟิก ความสำเร็จในทุกๆ นวัตกรรม:

ในทุกๆรูปแบบ และเป้าหมายในการทำงานและความเป็นผู้นำ เราเปิดรับผู้เข้าร่วมเสนอรายชื่อตามหมวดหมู่ดังต่อไปนี้:

 

หมวดหมู่ Web Site, App, Annual Report & Other Publications, & Live Event

หมวดหมู่นี้จะเป็นรางวัลสำหรับสื่อรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึง video productions, web sites, apps, annual reports and other work-related publications, และ live events

หมวดหมู่ Management

หมวดหมู่นี้จะเป็นรางวัลสำหรับการบริหารจัดการระดับสูง  ซึ่งรวมถึงรางวัลทีมบริหารจัดการแห่งปี และผู้บริหารระดับสูงแห่งปีในภาคส่วนอุตสาหกรรม

หมวดหมู่ Company / Organization

หมวดหมู่นี้จะเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จสำหรับ ที่เปิดกว้างให้กับทุกกลุ่มองค์กร เพื่อเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จขององค์กรในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม

หมวดหมู่ Corporate Communications & Public Relations

หมวดหมู่นี้จะเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จการดำเนินงานด้านการสื่อสาร การบริหารจัดการการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร

หมวดหมู่ Customer Service

หมวดหมู่นี้จะเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จด้านการบริหารจัดการงานบริการลูกค้า การวางแผน และการดำเนินการ และการนำเทคโนโลยีมาใช้งาน

หมวดหมู่ Human Resources

หมวดหมู่นี้จะเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล การวางแผน และการดำเนินการ และการนำเทคโนโลยีมาใช้งาน

หมวดหมู่ Information Technology

หมวดหมู่นี้จะเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จด้านการพัฒนาเทคโนโลยี  การจัดการ การวางแผน และการดำเนินงาน

หมวดหมู่ Marketing

หมวดหมู่นี้จะเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จด้านการวางแผนการตลาด และการดำเนินงาน

หมวดหมู่ New Product & Product Management

หมวดหมู่นี้จะเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และงานบริการใน 12 ภาคส่วน อุตสาหกรรม