Menu

การตัดสิน

ผู้ตัดสินจะปฎิบัติหน้าที่ระหว่าง มีนาคม-เมษายน  2019 และผู้ตัดสินจะมาจากทั่วโลกโดยการเชิญหรือการสมัครเข้าร่วมตัดสินในเว็บไซด์ของ Stevie Award เอเชียแปซิฟิก ประจำปี  2018 และหากท่านได้ได้รับเข้าเป็นผู้ตัดสินจะถูแบ่งให้ทำการตัดสินตามหมวดหมู่ที่สอดคล้องกับ หน่วยงานที่ทำ, หน้าที่, ประสบการณ์เกี่ยวข้อง, และกรรมการผู้ตัดสินไม่สามารถทำการตัดสินให้กับหน่วยงานหรือองค์กรของตนเองได้

ผู้สมัครแต่ละรายจะถูกตัดสินและให้คะแนนโดยกรรมการ(ที่ผ่านการคัดเลือกจากทีมงาน Stevie Award)ไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และเกณฑ์การให้คะแนนจะอยู่นะหว่าง 1- 10 คะแนน

คะแนนเฉลี่ยของแต่ละหมวดหมู่จะนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินรางวัล Stevie Award ในระดับ Gold, Silver  และ Bronze

หากท่านต้องการสมัคเข้าร่วมเป็นกรรมการผู้ตัดสิน, กรอกใบสมัครได้ที่นี่ รายนามผู้ตัดสินจะแสดงไว้บนเว็บไซต์และหนังสือโปรแกรมการจัดงานมอบรางวัล ผู้ตัดสินจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ, กรอบประกาศนียบัตร และจะได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วม exclusive Stevie Awards Judges group on LinkedIn. และสำหรับผู้ตัดสิน 2 ท่าน ที่ทำการตัดสินมากที่สุดจะได้รับบัตรเชิญเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล และเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นเงิน 1000 ดอลล่าร์