Menu

กฎ เงื่อนไข และข้อกำหนดของการแข่งขัน

รายการดังต่อไปนี้เป็นข้อกำหนดในการเสนอชื่อเข้าร่วม Stevie Awards ประจำปี 2019 แสดงว่าคุณได้อ่านและยอมรับ กฎ เงื่อนไข และข้อกำหนดดังต่อไปนี้แล้ว

ค่าธรรมเนียมการเสนอชื่อ

ค่าธรรมเนียมในการเสนอชื่อของแต่ละหมวดหมู่จะแตกต่างกันไป รายการค่าธรรมเนียมบนเว็บไซด์ โดยท่านจะต้องทำการชำระค่าธรรมเนียมการส่งเสนอชื่อก่อนที่จะมีการส่งข้อมูลให้ทางคณะกรรมการทำการตัดสิน

ท่านสามารถเพิกถอนการเสนอชื่อจำนวนหนึ่งหรือมากกว่านั้นได้จากการแข่งขัน และสามารถรับเงินค่าธรรมเนียมคือได้หากดำเนินการก่อน 30 มกราคม 2019 หลังจากวันดังกล่าวท่านยังคงสามารถเพิกถอนการเสนอชื่อได้แต่จะไม่ได้รับค่าธรรมเนียมการเสนอชื่อคืนในทุกกรณี สำหรับในกรณีเฉพาะที่มีการเสนอชื่อหลังวันที่ 30 มกราคม เราจะทำการรับการเสนอชื่อส่งเข้ารับการตัดสิน และท่านจะสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้แต่จะไม่สามารทำการเพิกถอน

การยอมรับการติดต่อจาก Stevie Awards

ผู้สมัครทุกท่านจะมีที่อยู่ที่กำหนดไว้: ซึ่งทางเราจะทำการติดต่อเพื่อรายงานข้อมูลต่างๆ ทางเราจะทำการติดต่อผ่านทางอีเมล์ที่ท่านให้ไว้ โดยเฉพาะหลังจากการประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในเดือนเมษายน ท่านควรจะจัดเตรียมความพร้อมของที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้

. พร้อมรับข้อมูลข่าวสารจาก help+asia@steveawards.com โดยตรวจสอบไม่ให้มีการ Blacklist ผู้ส่งนี้

. อ่านทุกๆ ข้อความที่ทางเราจัดส่งและตอบกลับในกรณีที่มีการให้ตอบกลับจดหมายอีเมลล์

รักษาสภาพข้อมูลต่างๆของท่านที่ใช้ในการเสนอชื่อ

สำหรับบัญชีรายชื่อและข้อมูลต่างๆที่ใช้ในการสมัครเข้าเสนอชื่อในเว็บไซด์ของ Stevie Awards เอเชียแปซิฟิก จะถูกจัดเก็บและใช้ในการติดต่อท่าน ซึ่งได้แก่ข้อมูล รายชื่อบุคคล, ที่อยู่การจัดส่งเอกสาร, ที่อยู่อีเมลล์, และเบอร์โทรศัพท์ ท่านยินยอมให้ทางเราจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เหล่านี้และสามารถทำการแก้ไขได้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น

คำตัดสินถือเป็นการยุติ

ในกรณีที่เกิดความเห็นไม่ลงรอยกันว่าการเสนอชื่อหนึ่งๆ นั้นควรจะจัดอยู่ในหมวดหมู่ใด ให้ถือตามคำตัดสินของทีมงาน Stevie Awards   คณะกรรมการอาจเสนอให้เปลี่ยนหมวดหมู่การเสนอชื่อเป็นหมวดหมู่อื่น อย่างไรก็ดี ทีมงานของ Stevie Awards จะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจว่าควรเปลี่ยนหมวดหมู่รางวัลหรือไม่

การจัดการเอกสารเข้ารับการเสนอชื่อ

การเสนอชื่อผ่านช่องทางออฟไลน์เอกสารทั้งหมดจะไม่มีการส่งคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง

ผู้ได้รับรางวัล Stevie Award ที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานเพื่อรับรางวัลในวันที่ 31 อาจ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการจัดส่งรางวัล  เฉพาะผู้สนับสนุนและผู้ที่รับการเสนอชื่อเกียรติยศเท่านั้นที่ไม่จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่ง  รายละเอียดค่าธรรมเนียมการจัดส่งได้แก่

ผู้ได้รับรางวัล Stevie Awards ในประเทศสหรัฐอเมริกา

. 30 ดอลลาร์ต่อถ้วยรางวัล Stevie Award ระดับ Gold หนึ่งชิ้น

. 12 ดอลลาร์ต่อเหรียญรางวัล Stevie Award ระดับ Silver หรื Bronze หนึ่งชิ้น

ผู้ได้รับรางวัล Stevie Awards ในประเทศแคนาดา

ถ้วยรางวัลจะถูกดำเนินการจัดส่งโดย FedEx International ค่าธรรมเนียมได้ร่วมค่าภาษี และค่าศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

. 50ดอลลาร์ต่อถ้วยรางวัล Stevie Award ระดับ Gold หนึ่งชิ้น

. 20 ดอลลาร์ต่อเหรียญรางวัล Stevie Award ระดับ Silver หรื Bronze หนึ่งชิ้น

ผู้ได้รับรางวัล Stevie Awards ในประเทศอื่นๆ

ถ้วยรางวัลจะถูกดำเนินการจัดส่งโดย FedEx International หรือ DHL Express ค่าธรรมเนียมได้ร่วมค่าภาษี และค่าศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

. 300 ดอลลาร์ต่อถ้วยรางวัล Stevie Award ระดับ Gold หนึ่งชิ้น

. 30 ดอลลาร์ต่อเหรียญรางวัล Stevie Award ระดับ Silver หรื Bronze หนึ่งชิ้น

หากท่านมิได้ทำการชำระค่าจัดส่ง ค่าธรรมเนียมการจัดส่งจะเรียกเก็บจากบัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระค่าธรรมเนียมการส่งการเสนอชื่อโดยอัตโนมัติ  

ภายในเวลาประมาณ 10 วันหลังจากวันงานมอบรางวัล หากทางเรายังไม่ได้รับการชำระเงินเราจะดำเนินการจัดส่งอีเมลล์ไปตามที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้เพื่อแจ้งข้อมูลวันที่ที่จะทำการตัดยอด ในกรณีค่าธรรมเนียมการเสนอชื่อมิได้ชำระด้วยบัตรเครดิต เราจะทำการจัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าจัดส่งและกำหนดการชำระเงินไปยังที่อยู่ที่ท่านได้ทำการแจ้งไว้ตอนที่สมัคร

การชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่งนั้นเป็นข้อบังคับ :  หากท่านทำการเสนอชื่อเพื่อชิงรางวัล Stevie Awards เอเชียแปซิฟิก นั่นหมายถึงท่านยินยอมที่จะชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่งรางวัลในกรณีที่ท่านได้รับการตัดสินให้เป็นผู้ได้รับรางวัล และท่านไม่สามารถเข้ารับรางวัลในพิธีมอบ ท่านไม่สามารถที่จะปฏิเสธหรือเลือกที่จะไม่ชำระค่าธรรมเนียมจำนวนนี้ได้

ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ให้ท่านรักษาสภาพข้อมูลต่างๆของท่านที่ใช้ในการเสนอชื่อ เราจะดำเนินการเรียนเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งเป็นสองครั้ง ในกรณีที่มีการส่งคืนรางวัลกลับมาทางหน่วยงานของเรา เนื่องจากเกิดความผิดพลาดจากข้อมูลที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งไว้ หรือข้อมูลที่ท่านให้ไว้ไม่ถูกต้อง และผู้จัดส่งได้ส่งคืนรางวัลกลับมายังหน่วยงานของเรา

การจัดพิมพ์รายชื่อผู้ได้รับรางวัล Stevie Award

รายละเอียดข้อมูลของผู้ได้รับรางวัล Stevie Award ในระดับ Gold จะได้รับเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของ Asia-Pacific Stevie Awards ภายในเวลาประมาณ  เดือน หลังวันที่มีพิธีมอบรางวัล ผู้ได้รับรางวัล Stevie Award ในระดับ Gold มีโอกาสเลือกตรวจทานข้อมูลอันเป็นความลับหรือข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลสาธารณะจากเอกสารการเสนอชื่อของตนก่อนการจัดพิมพ์ และในกรณีที่ท่านไดรับรางวัล Stevie Award ประจำปี  2019ในระดับ Gold หนึ่งหรือมากกว่า 1 รางวัลท่านยินยอมที่จะให้ความร่วมมือในการตรวจทาน ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลก่อนการจัดพิมพ์

การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เงื่อนไข และข้อกำหนดเหล่านี้จะทำให้คุณขาดคุณสมบัติในการได้รับการพิจารณารับรางวัล  จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมการเสนอชื่อ