Menu

ขั้นตอนการให้รางวัล

ในขั้นแรก การเสนอชื่อทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบโดยทีมงาน Stevie Awards เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องตามข้อกำหนดด้านคุณสมบัติและมีการจัดรูปแบบอย่างเหมาะสมสำหรับการส่งต่อให้แก่คณะกรรมการตัดสิน รวมทั้งเหมาะสมกับหมวดหมู่ของรางวัลที่เสนอชื่อ

การตัดสินผู้ได้รับรางวัล Gold, Silver และ Bronze Stevie Winner

การตัดสินจะอยู่ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน  2019 จะมีการคัดเลือกผู้ตัดสินรอบแรกจากทั่วโลก โดยจะมีการรับสมัครเป็นผู้ตัดสินบนเว็บไซต์ Asia-Pacific Stevie Awards และผู้ที่ได้รับการยอมรับก็จะได้รับมอบหมายจากทีมงานของ Stevie Awards ให้ตัดสินกลุ่มต่างๆ ในแต่ละหมวดหมู่ ซึ่งขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรม สายงาน และประสบการณ์ของพวกเขา  ผู้ตัดสินจะไม่ได้รับการมอบหมายให้ตัดสินในหมวดหมู่ที่องค์กรของตนเองส่งการเสนอชื่อเข้าร่วมรับการตัดสิน

ในระหว่างการตัดสินรอบแรก ชื่อที่เสนอแต่ละรายการจะถูกตรวจสอบและจัดอันดับโดยผู้ตัดสินไม่ต่ำกว่าห้า (5) คนที่ได้รับความเห็นชอบว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม (โดยทีมงานของ Stevie Awards) ซึ่งจะตัดสินชื่อที่เสนอเข้ามาเหล่านั้น การจัดอันดับจะพิจารณาโดยมีระดับคะแนน 1-10

คะแนนเฉลี่ยของผู้ตัดสินรอบแรกจะเป็นตัวตัดสินผู้ได้รับรางวัล Stevie Award ในระดับ Gold Silver และ Bronze ของแต่ละหมวดหมู่

การตัดสินผู้ได้รับรางวัล Grand Stevie Award Winners

ผู้ที่ได้รับรางวัล Grand Stevie Award  ทั้ง 5 รางวัล จะถูกประกาศรายชื่อในงานพิธีมอบรางวัล ซึ่งองค์กรที่ได้รับรางวัลรางวัล Stevie Award ในระดับ Gold Silver และ Bronzeมากที่สุด จะถูกเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Grand Stevie Award แห่งปี สำหรับผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 4 ตำแหน่งจะได้รับรางวัล และผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมมากที่สุดก็จะได้รับเลือกให้ได้รับรางวัล Grand Stevie Award  นี้ด้วย