Menu

รางวัลเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทียอดเยี่ยม

หมวดหมู่นี้เป็นรางวัลยอดเยี่ยมด้านการจัดการและการดำเนินงานในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยดำเนินการตั้งแต่ 1 กรกฎาคม  2017
 

ข้อมูลที่จะส่งทางออนไลน์สำหรับรายการต่างๆ ในหมวดหมู่เหล่านี้ประกอบด้วย

ก. เรียงความความยาวไม่เกิน 625 คำซึ่งอธิบายถึงความสำเร็จของผู้ได้รับการเสนอชื่อตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม  2017

ข. การรวบรวมไฟล์และที่อยู่เว็บที่สนับสนุนซึ่งคุณสามารถอัพโหลดมาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของเราเพื่อให้สนับสนุนรายการของคุณและให้ข้อมูลเบื้องหลังเพิ่มเติมกับผู้ตัดสิน (เป็นทางเลือกที่แนะนำให้ทำอย่างยิ่ง)

 

N01. รางวัลการสร้างสรรและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยอดเยี่ยม

 a. อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์: รางวัลแห่งความสำเร็จของผู้ประกอบการด้านอินเตอร์เน็ต/สื่อใหม่, คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์, คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์, คอมพิวเตอร์เซอร์วิส, อื่นๆ

 b. อุตสาหกรรมการบริการทางการเงิน: รางวัลแห่งความสำเร็จของผู้ประกอบการด้านการบัญชี, ธนาคาร,สถาบันการเงิน,ประกันภัย, อื่นๆ

 c. อุตสาหกรรมอื่นๆ : รางวัลแห่งความสำเร็จของผู้ประกอบการอื่นๆ ยกเว้นสถาบันทางการเงิน

 d. อุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม: รางวัลแห่งความสำเร็จของผู้ประกอบการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม

 e. รัฐบาล: การยอมรับในความสำเร็จขององค์กรภาครัฐทุกองค์กร

 f. องค์กรไม่แสวงหารายได้และองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์: การยอมรับในความสำเร็จขององค์กร

 g. องค์กรรัฐวิสาหกิจ: การยอมรับในความสำเร็จของธุรกิจที่รัฐเป็นผู้ดำเนินการจัดการและดำเนินการแต่เพียงผู้เดียวหรือพียงบางส่วน 

 h. อุตสาหกรรมทั่วไปอื่นๆ: รางวัลแห่งความสำเร็จของผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงในหมวดนี้ในส่วนของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

N02. รางวัลการบริหารจัดการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวางแผนและการดำเนินการยอดเยี่ยม    

 a. อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์: รางวัลแห่งความสำเร็จของผู้ประกอบการด้านอินเตอร์เน็ต/สื่อใหม่, คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์, คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์, คอมพิวเตอร์เซอร์วิส, อื่นๆ

 b. อุตสาหกรรมการบริการทางการเงิน: รางวัลแห่งความสำเร็จของผู้ประกอบการด้านการบัญชี, ธนาคาร,สถาบันการเงิน,ประกันภัย, อื่นๆ

 c. อุตสาหกรรมอื่นๆ : รางวัลแห่งความสำเร็จของผู้ประกอบการอื่นๆ ยกเว้นสถาบันทางการเงิน

 d. อุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม: รางวัลแห่งความสำเร็จของผู้ประกอบการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม

 e. รัฐบาล: การยอมรับในความสำเร็จขององค์กรภาครัฐทุกองค์กร

 f. องค์กรไม่แสวงหารายได้และองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์: การยอมรับในความสำเร็จขององค์กร

 g. องค์กรรัฐวิสาหกิจ: การยอมรับในความสำเร็จของธุรกิจที่รัฐเป็นผู้ดำเนินการจัดการและดำเนินการแต่เพียงผู้เดียวหรือพียงบางส่วน 

 h. อุตสาหกรรมทั่วไปอื่นๆ: รางวัลแห่งความสำเร็จของผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงในหมวดนี้ในส่วนของการบริหารจัดการ และการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Subscribe to RSS - รางวัลเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทียอดเยี่ยม