Menu

หมวดหมู่รางวัลเว็บไซต์ยอดเยี่ยม

แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านเว็บไซต์และบล็อกที่จัดทำขึ้นตั้งแต่ 1 กรกฎาคา  2017   โดยจะพิจารณาในด้านการออกแบบ คอนเทนท์ต่างๆ การใช้สื่อ และการดำเนินงาน
 

ข้อมูลที่จะส่งทางออนไลน์สำหรับรายการต่างๆ ในหมวดหมู่เหล่านี้ประกอบด้วย

ก. เรียงความความยาวไม่เกิน 625 คำซึ่งอธิบายวัตถุประสงค์และความสำเร็จของเว็บไซต์หรือ บล็อกที่ท่านจะส่งเข้ารับการตัดสิน

ข. ลิงก์ไปยังไซต์ซึ่งคุณต้องแนบไปกับรายการของคุณโดยใช้เครื่องมือในการอัพโหลดลิงก์/เอกสารแนบ  หากไซต์ของคุณยังไม่พร้อมออกเผยแพร่ (กล่าวคือเป็นไซต์ส่วนบุคคลหรือมีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน) ให้อัพโหลดวิดีโอความยาวไม่เกินสาม (3) นาทีซึ่งแสดงคุณสมบัติและฟังก์ชันของไซต์ของคุณ

ค. หรือคุณสามารถแสดงรายการที่น่าเชื่อถือในการผลิตและงานสร้างสรรค์สำหรับไซต์ของคุณ เช่น รายชื่อบุคคลและองค์กรที่สนับสนุนการพัฒนานี้

 

Q05. รางวัลเว็บไซด์ข่าวสารธุรกิจหรือแอพพลิเคชั่นยอดเยี่ยม    

Q06. รางวัลเว็บไซด์ด้านการประสานงานยอดเยี่ยม

Q07. รางวัลเว็บไซด์ด้านการศึกษาและฝึกอบรมยอดเยี่ยม  

Q08. รางวัลเว็บไซด์ด้านบันเทิงยอดเยี่ยม

Q09. รางวัลเว็บไซด์ข่าวสารทั่วไปยอดเยี่ยม

Q10. รางวัลสำหรับนวัตกรรมในเวปไซต์ของรัฐบาล​

Q11. รางวัลเว็บไซด์ข่าวยอดเยี่ยม  

Q12. รางวัลสำหรับนวัตกรรมในเวปไซต์ขององค์กรไม่แสวงหารายได้หรือองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์​

Q13. รางวัลเว็บไซด์ธุรกิจการค้าE-commerce ยอดเยี่ยม  

Q14. รางวัลเว็บไซด์โซเชียลยอดเยี่ยม  

Subscribe to RSS - หมวดหมู่รางวัลเว็บไซต์ยอดเยี่ยม