Menu

เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ทำการตัดสินจะดำเนินการตามเกณฑ์ต่อไปนี้สำหรับการให้คะแนนผู้สมัครแต่ละราย

1. ให้คะแนนคุณภาพของความสำเร็จที่แสดงให้เห็นในการเสนอชื่อ

   ระดับคะแนน 1-10 โดยต่ำสุดคือ 1 และสูงสุดคือ 10

2. ให้คะแนนคุณภาพในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมส่วนประกอบอื่นๆ ที่แนบมากับการเสนอชื่อ  (เลือก 0 ถ้าไม่ได้แนบมาด้วย)

   ระดับคะแนน 0-2 โดยต่ำสุดคือ 0 และสูงสุดคือ 2

คะแนนเฉลี่ยของแต่ละหมวดหมู่จะนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินรางวัล Stevie Award ในระดับ Gold, Silver  และ Bronze